+31 (0)76 530 36 00

Algemene Voorwaarden

 1. Liesker Procesfinanciering B.V. (hierna: “Liesker Procesfinanciering”) is een besloten vennootschap naar Nederlands Recht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Liesker Procesfinanciering als dienstverlener c.q. opdrachtnemer partij is. Overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan door Liesker Procesfinanciering en niet door de natuurlijke personen en rechtspersonen welke met Liesker Procesfinanciering geassocieerd zijn. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 zijn niet van toepassing.
 2. Overeenkomsten met Liesker Procesfinanciering leiden tot een inspanningsverbintenis, behoudens een in een individuele overeenkomst schriftelijk overeengekomen expliciete handeling.
 3. Alle opgegeven prijzen, percentages en tarieven van Liesker Procesfinanciering zijn exclusief BTW. Declaraties van Liesker Procesfinanciering hebben een betalingstermijn van 14 dagen.
  Betaling van declaraties van Liesker Procesfinanciering dient zonder verrekening en/of opschorting te geschieden. Bij niet tijdige betaling is vanaf de 15e dag na de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per maand. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke gemaakt moeten worden ter incassering van openstaande bedragen, komen voor rekening van de cliënt. Buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd op basis van een forfaitair bedrag, zijnde 15% van de openstaande declaratie(s).
 4. Betwisting van declaraties dient, op straffe van verval van het recht daartoe, binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te geschieden. Betwisting van een declaratie schort de betalingsverplichting niet op.
 5. Onverkort het bepaalde in artikel 6 is iedere aansprakelijkheid van Liesker Procesfinanciering beperkt tot een bedrag van € 50.000,-.
 6. Voor schade aan personen of zaken is iedere aansprakelijkheid van Liesker Procesfinanciering beperkt tot het bedrag dat in een desbetreffend geval wordt uitgekeerd onder de door Liesker Procesfinanciering afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het toepasselijk eigen risico.
 7. Alle rechtsvorderingen, waaronder vorderingen tot schadevergoeding, jegens Liesker Procesfinanciering vervallen na verloop van één jaar na de dag waarop de schadelijdende partij bekend is, dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, zowel met de schade, als met Liesker Procesfinanciering als aansprakelijke partij.
 8. Alle met Liesker Procesfinanciering gesloten overeenkomsten houden tevens de bevoegdheid in voor Liesker Procesfinanciering om ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen en door deze derden mogelijk te bedingen aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden. Liesker Procesfinanciering is niet aansprakelijk voor fouten van derden.
 9. Op alle overeenkomsten gesloten met Liesker Procesfinanciering is Nederlands Recht van toepassing. De Rechtbank in ‘s-Hertogenbosch is exclusief bevoegd kennis te nemen van rechtsvorderingen in eerste aanleg welke voortvloeien uit overeenkomsten gesloten met Liesker Procesfinanciering, zulks onverkort de rechten op appel en cassatie.