+31 (0)76 530 36 00

Privacyverklaring en cookiebeleid

In deze privacyverklaring (hierna te noemen “Privacyverklaring”) leggen wij uit welke persoonsgegevens door Liesker Procesfinanciering worden verzameld en verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt, hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren en wat precies uw rechten zijn.

Verwerking persoonsgegevens: categorieën, doeleinden en wettelijke grondslagen

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt worden om een persoon te kunnen identificeren. Liesker Procesfinanciering verzamelt persoonsgegevens op verschillende manieren, bijvoorbeeld wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, solliciteert naar een functie, informatie opvraagt via onze website en/of gebruik maakt van andere diensten (hierna gezamenlijk te noemen ”de Diensten”). Hieronder staat beschreven in welke situatie Liesker Procesfinanciering verschillende soorten persoonsgegevens verzamelt, voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen.

Cliënten. Liesker Procesfinanciering kan de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • contactinformatie: naam, titel, functie, telefoon- en faxnummer, KvK-nummer, website, e-mailadres, bedrijfsadres, en andere bedrijfs- en contactinformatie;
 • correspondentie en andere communicatie: processtukken, brieven, e-mailberichten, telefoonnotities en dergelijken;
 • informatie over de opdracht: informatie over onze dienstverlening aan onze cliënten, informatie met betrekking tot inhoud van de opdracht, nadere informatie die aan ons is verstrekt ten behoeve van onze cliënten of die door ons gegenereerd wordt gedurende onze dienstverlening aan hen, bankrekeningnummers, betalingsgeschiedenis en informatie over het doen van betalingen en het innen van vorderingen.


Liesker Procesfinanciering verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het leveren van diensten zoals met cliënten overeengekomen (waaronder begrepen het financieren van (gerechtelijke) procedures);
 • om cliënten een offerte aan te bieden inzake de diensten die wij verlenen;
 • voor het behandelen van klachten;
 • voor het doen van betalingen;
 • voor een dossier acceptatie onderzoek;
 • om uitvoering te geven aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder administratieverplichtingen;


Liesker Procesfinanciering verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij onze cliënten partij zijn, of om op verzoek van onze cliënten vóór de sluiting van een overeenkomst stukken te bestuderen of maatregelen te nemen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Liesker Procesfinanciering rust; en
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Liesker Procesfinanciering of van een derde.


Sollicitanten. 
Liesker Procesfinanciering kan de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • uw contactinformatie: naam, titel, functie, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres, website en andere (bedrijfs- en) contactinformatie;
 • correspondentie en andere communicatie: brieven, e-mailberichten, telefoonnotities en dergelijken; en
 • nadere informatie waaronder geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, CV en informatie over arbeidsverleden, beoordelingsresultaten, identiteitsgegevens, capaciteit testresultaten, dieetwensen.


Liesker Procesfinanciering verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om te beoordelen in hoeverre de sollicitant geschikt is en om een sollicitatieprocedure te starten;
 • om sollicitanten op de hoogte te houden van onze vacatures;


Liesker Procesfinanciering verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij een sollicitant partij wordt;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Liesker Procesfinanciering of van een derde; en
 • de sollicitant heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.


Website bezoekers. 
Liesker Procesfinanciering kan de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • contactinformatie: naam (inclusief voorvoegsel), titel, functie, telefoon- en faxnummer, KvK-nummer, BTW nummer, website, e-mailadres, bedrijfsadres, en andere bedrijfs- en contactinformatie;
 • correspondentie en andere communicatie: brieven, e-mailberichten, telefoonnotities en dergelijken;
 • technische gegevens van de apparatuur die wordt gebruikt om onze website te bezoeken, zoals IP-adres en de gebruikte software en, afhankelijk van de ingestelde cookievoorkeuren, het surfgedrag op onze website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van het bezoek op de website; en
 • cookies: technische cookies, functionele cookies, marketing en tracking cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid (zie hieronder).


Liesker Procesfinanciering verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om relevante informatie te bieden aan onze website bezoekers, blogs, juridische updates en informatie omtrent onze evenementen);
 • om te communiceren met websitegebruikers;
 • onze website naar behoren te kunnen laten functioneren; en
 • om onze marketingactiviteiten zo goed mogelijk in te richten en ons aanbod en onze informatie op de website hierop aan te passen.


Liesker Procesfinanciering verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • de websitegebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Liesker Procesfinanciering of van een derde.

Bewaartermijnen

Liesker Procesfinanciering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de bovenstaande beschreven doeleinden. In sommige gevallen is Liesker Procesfinanciering genoodzaakt om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waardoor bepaalde persoonsgegevens langer moeten worden bewaard. Bijvoorbeeld in het geval van onze wettelijke administratieplicht: bepaalde persoonsgegevens moeten gedurende een periode van minimaal 7 jaar na het einde van een fiscaal boekjaar worden bewaard. Ook kan het voorkomen dat we sommige persoonsgegevens in onze dossiers langer moeten bewaren indien sprake is van een (te verwachten) geschil of (gerechtelijke) procedure.

Overdracht van persoonsgegevens aan derden

Indien Liesker Procesfinanciering gebruikt maakt van de diensten van derden waarmee ze een strategische alliantie heeft en/of andere leveranciers, zal Liesker Procesfinanciering – waar nodig – uw persoonsgegevens ook aan deze derden doorgeven.

Om u zo goed mogelijk onze Diensten te leveren, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens mogen worden gebruikt in landen buiten de Europese Unie en dat uw persoonsgegevens mogen worden uitgewisseld met derden die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie die door Liesker Procesfinanciering zijn ingeschakeld. Liesker Procesfinanciering heeft technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens en zal deze persoonsgegevens alleen openbaar maken aan derden met soortgelijke standaarden van technische en organisatorische maatregelen.

In geen geval verstrekt Liesker Procesfinanciering uw persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden. Uitsluitend indien Liesker Procesfinanciering hiertoe wettelijk verplicht is, zal Liesker Procesfinanciering uw persoonsgegevens verstrekken aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Beveiliging

Liesker Procesfinanciering heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen verlies of enig ander ongeoorloofd gebruik. Degenen die namens Liesker Procesfinanciering toegang hebben tot uw persoonsgegevens, hebben een geheimhoudingsverplichting, inclusief de verplichtingen zoals voorgeschreven door de van toepassing zijnde gedragscode en beroepsregels.

Websites derden

De website van Liesker Procesfinanciering kan links bevatten naar websites van derden en deze derden kunnen mogelijk informatie over u verzamelen. Liesker Procesfinanciering is niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of de activiteiten op de websites van deze derden. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze derden te raadplegen.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegeven en de verwerking daarvan:

 • het recht op een bevestiging van Liesker Procesfinanciering dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, en in het geval deze wel verwerkt worden, het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld indien uw persoonsgegevens niet kloppen;
 • in bepaalde gevallen het recht op een bevestiging van Liesker Procesfinanciering van een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist;
 • het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van onze legitieme belangen. Liesker Procesfinanciering zal uw persoonsgegevens niet meer verwerken tenzij Liesker Procesfinanciering dwingende legitieme gronden aantoont voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;
 • wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegeven voor marketingdoeleinden. In dat geval zal Liesker Procesfinanciering uw persoonsgegevens niet meer voor dergelijke doeleinden verwerken;
 • het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken (indien toestemming de grondslag is voor de verwerking). Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht;
 • in bepaalde gevallen het recht om Liesker Procesfinanciering te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen.


Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij Liesker Procesfinanciering aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht. Voor wat betreft verzoeken ter verwijdering van persoonsgegevens, moet er rekening mee worden gehouden dat Liesker Procesfinanciering een dergelijk verzoek niet zal inwilligen indien dit onverenigbaar is met onze verplichte wettelijke bewaartermijnen.

Indien u uitvoering wilt geven aan één van de hierboven genoemde rechten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via de genoemde contactgegevens.

Wij zullen binnen 3 weken op uw verzoek reageren, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de complexiteit van uw verzoek of het aantal ingediende verzoeken. In een dergelijk geval zullen we u uiterlijk binnen een maand informeren en onze termijn om te reageren verlengen met een maximum van twee maanden.

Indien een verzoek door Liesker Procesfinanciering wordt gehonoreerd, zal Liesker Procesfinanciering zo snel mogelijk uitvoering geven aan de beslissing om de persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen en/of over te dragen.

Cookiebeleid

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie.

In sommige gevallen maakt Liesker Procesfinanciering gebruik van cookies om te garanderen dat het bezoek aan de Liesker Procesfinanciering website zo efficiënt mogelijk verloopt. Indien u niet wilt dat Liesker Procesfinanciering cookies gebruikt met uw browser, dan kunt u de instellingen op uw browser aanpassen zodat de cookies gedeactiveerd worden. Dit kan wel van invloed zijn op het gebruiksgemak van de Liesker Procesfinanciering website.

Functionele cookies. Dergelijke cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert en u gemakkelijk van de site gebruik kunt maken. Functionele cookies maken weinig inbreuk op de privacy. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming van u als bezoeker nodig.

Analytische cookies. Om onze site steeds verder te kunnen verbeteren en aanpassen, gebruiken wij analytische cookies. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoe, wanneer en waarmee u onze website gebruikt. Wij gebruiken daarvoor Google Analytics. Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen we het surfgedrag van onze websitebezoekers. Voor het gebruik van deze cookies hoeft u als bezoeker van onze website geen toestemming te geven. U kunt tussentijds cookies verwijderen via de instellingen van uw browser.

Cookies van derden. Op onze website kunt u video’s van Liesker Procesfinanciering bekijken. Onze video’s worden gehost door YouTube en zijn via de YouTube-player op onze site te zien. YouTube plaatst een cookie en stuurt gegevens over uw kijkgedrag naar haar servers. Wij maken ook gebruik van tracking cookies van LinkedIn en Google. Voor al deze cookies vragen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming op onze Home page.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Het is mogelijk dat wij deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. We raden daarom aan om deze regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Vragen en contactgegevens

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of indien u een verzoek wilt indienen ter uitvoering van uw rechten zoals hierboven genoemd of indien u andere privacy gerelateerde vragen heeft, dan kunt u contact opnemen per telefoon +31 76 530 3600. U kunt ook een brief sturen aan Liesker Procesfinanciering, Burgemeester De Manlaan 2, 4837 BN Breda.