+31 (0)76 530 36 00

Zekerheidstelling door buitenlandse partijen

Zekerheidstelling door buitenlandse partijen

Blog van mr. Luuk Rietveld, Heussen Advocaten, preferred partner van Liesker

Een proces eindigt meestal met een veroordeling in de proceskosten. De “verliezer” van de zaak is degene die deze proceskosten zouden moeten betalen. Wanneer in een procedure met twee Nederlandse partijen een (proceskosten)veroordeling wordt uitgesproken, vormt het ten uitvoer leggen van het vonnis – en daarmee ook het betaald krijgen van de proceskostenveroordeling – zelden problemen (tenzij de wederpartij geen verhaal biedt). Het wordt een ander verhaal wanneer de veroordeelde partij gevestigd is in het buitenland. Als een partij uit een land waarmee Nederland geen executieverdragen of andere regelingen heeft, wordt veroordeeld door een gerechtelijke instelling in Nederland, wil dat nog wel eens tenuitvoerleggingsproblemen met zich meebrengen. Het is immers lastig om het vonnis ten uitvoer te leggen wanneer daar geen afspraken tussen beide landen voor zijn. In veel gevallen zal een ten uitvoer leggende partij naar het land van de veroordeelde moeten gaan om de rechtbank aldaar te verzoeken het vonnis te mogen executeren. Het is dan aantrekkelijk voor een buitenlandse partij een veroordeling naast zich neer te leggen.

Om te voorkomen dat buitenlandse partijen in Nederland komen procederen, verliezen, in de proceskosten worden veroordeeld en onderaan de streep niet aan hun proceskostenveroordeling voldoen, is in de Nederlandse wet een regel opgenomen waarin die buitenlandse partijen zekerheid moeten garanderen voor de proceskosten (artikel 224 Rv). Zo wordt voorkomen dat de partij ten behoeve van wie een proceskostenveroordeling is uitgesproken, kosten moet maken om de proceskostenveroordeling te incasseren.

Hieronder volgt meer uitleg over artikel 224 Rv.

 

Wat zijn proceskosten?

Onder proceskosten vallen onder andere de volgende kosten:

 • salaris van de advocaat of deurwaarder;
 • deurwaarderskosten (om de tegenpartij te dagvaarden);
 • onkosten voor getuigen of deskundigen;
 • reis- en verblijfskosten;
 • griffierechten (kosten voor het starten van een procedure);en
 • uittreksels

 

Wat als de buitenlandse eisende partij geen zekerheid kan stellen?

Wanneer een partij geen zekerheid kan stellen zal deze niet-ontvankelijk worden verklaard. Daarmee komt de procedure tot een einde.

Of de gestelde zekerheid uiteindelijk voldoende is wordt door de rechter bepaald.

 

Uitzonderingen

Er zijn een aantal situaties waarin geen zekerheid gesteld hoeft te worden:

 • wanneer een Europees verdrag geldig is, dat aangeeft dat dit niet nodig is;
 • wanneer een ander verdrag van toepassing is, dat regelt dat de veroordeling van de proceskosten en schadevergoeding ten uitvoer gelegd kan worden in het land van woonplaats of gewone verblijfplaats;
 • wanneer het aannemelijk is dat de proceskosten en de schadevergoeding in Nederland geïnd kunnen worden; of
 • wanneer degene die zekerheid zou moeten stellen hierdoor geen effectieve toegang tot de rechter zou hebben.

 

Hoe kan een buitenlandse partij zekerheid vestigen?

De wet geeft geen regels over hoe de zekerheid gevestigd moet worden. De wet schrijft slechts voor dat persoonlijke en zakelijke zekerheden gesteld kunnen worden. Hieronder volgt summier een aantal voorbeelden van persoonlijke en zakelijke zekerheden.

 

Persoonlijke zekerheid

Voorbeelden van persoonlijke zekerheden zijn:

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid: onder hoofdelijkheid wordt verstaan dat meerdere partijen afzonderlijk een schuldeiser eenzelfde prestatie verschuldigd zijn, waarbij betaling door de één de ander bevrijdt.
 • Borgtocht: bij borgtocht zal een derde instaan voor het geldbedrag – hoe dit vervolgens wordt geregeld tussen de borg en de schuldenaar is aan hen zelf.
 • Garantstelling: een garantie lijkt op borgtocht, omdat een derde (de “garant”) in zal staan voor het geldbedrag – het is bij een garantie mogelijk om te bepalen dat de “garant” kan worden aangesproken, zonder dat de schuldeiser eerst bij de schuldenaar moet aankloppen.

 

Zakelijke zekerheid

Voorbeelden van zakelijke zekerheden zijn:

 • Pand: de pandhouder is bij verzuim van de schuldenaar bevoegd om de verpande zaak, bijvoorbeeld een auto, te verkopen – de vordering wordt dan uit de opbrengst voldaan.
 • Hypotheek: hypotheek lijkt op pand, maar betreft registergoederen, zoals onroerend goed.

 

Conclusie

Het is in sommige gevallen verplicht om als buitenlandse procespartij zekerheid te stellen, zodat de proceskosten te allen tijde betaald kunnen worden. Die zekerheid kan op meerdere manieren gevestigd worden, mits de rechter dit voldoende acht.

 

Voor meer informatie of verdere vragen kunt u contact met opnemen met mr. L. Rietveld.